Logopedia

ZASADY KORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W  PRZEDSZKOLU NR 74 W POZNANIU

1. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda

2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają :

– dzieci sześcioletnie,  które realizują roczne przygotowanie przedszkolne,

– dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

– dzieci posiadający zalecanie o potrzebie objęcia dziecka opieką logopedy zawarte w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej,

3. Na zajęcia dzieci przynoszą zeszyty (60 kartek), w których zapisywany lub wklejany jest materiał wyrazowy przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu oraz inne ważne informacje i komunikaty.

4.Rodzice dzieci objętych terapią logopedyczną zobowiązani są do stałego kontaktu z logopedą i częstego prowadzenia w domu zaleconych przez niego ćwiczeń i zadań.

5.Rodzice mogą korzystać z konsultacji i porad logopedycznych po wcześniejszym umówieniu terminu z logopedą.

6. Zakończenie terapii logopedycznej z dzieckiem następuje, gdy:

  • dziecko mówi poprawnie;
  • pomimo podejmowanych działań rodzice nie włączają się do współpracy, nie interesują się przebiegiem terapii, a mowa dziecka nie ulega poprawie;
  • dziecko jest stale nieprzygotowane do zajęć (brak zeszytu, nieutrwalony materiał językowy zadany do domu)
  • rodzice rezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w przedszkolu (rezygnacja w formie pisemnej).

Kontakt z logopedą:

Ewa Kropidłowska                                                                                                           

logopedap74@gmail.com