Logopedia

ZASADY KORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W  PRZEDSZKOLU NR 74 W POZNANIU W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają :
 • dzieci sześcioletnie,  które realizują roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci posiadający zalecanie o potrzebie objęcia dziecka opieką logopedy zawarte w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.
 1. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, ucha, brzucha, itp. ).
 2.  W uzasadnionych przypadkach, logopeda może prosić rodzica o wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych lub konsultacji (np. psycholog, pedagog, foniatra, audiolog, laryngolog, ortodonta, neurolog,) niezbędnych do podjęcia lub prowadzenia dalszej terapii.
 3. Ćwiczenia i materiał wyrazowy przeznaczony do codziennego utrwalania w domu oraz wszystkie zalecenia, wskazówki i informacje o postępach w terapii przesyłane będą na wskazany przez rodziców adres e-mailowy.
 4. Rodzice dzieci objętych terapią logopedyczną zobowiązani są do stałego kontaktu z logopedą i częstego prowadzenia w domu zaleconych przez niego ćwiczeń i zadań.
 5. Rodzice mogą korzystać z konsultacji i porad logopedycznych po wcześniejszym umówieniu terminu z logopedą.
 6. Zakończenie terapii logopedycznej z dzieckiem następuje, gdy:
 • dziecko mówi poprawnie;
 • pomimo podejmowanych działań rodzice nie włączają się do współpracy, nie interesują się przebiegiem terapii, a mowa dziecka nie ulega poprawie;
 • dziecko jest stale nieprzygotowane do zajęć (nieutrwalony materiał językowy zadany do domu)
 • rodzice rezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w przedszkolu (rezygnacja w formie pisemnej).

Kontakt do logopedy:

Ewa Kropidłowska

logopedap74@gmail.com