Płatność za przedszkole

Za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r.  oraz Uchwale nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017r.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie i wychowanie  i opiekę przez 5 godzin dziennie. Opłata Rodzica za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) wynosi 1 zł. Ulgi w opłatach, o których mowa w w/w Uchwale są możliwe tylko na wniosek Rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Opłatę za przedszkole Rodzice dokonują tylko przelewem bankowym na dwa różne konta. W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko + grupę !!!

Płatność naliczana jest zgodnie z podpisanym porozumieniem (później aneksem). Wcześniejsza godzina odbioru dziecka z przedszkola (niż zadeklarowana w porozumieniu) nie ma wpływu na obniżenie opłaty. Natomiast późniejsza godzina odbioru dziecka z przedszkola skutkuje podpisaniem aneksu do porozumienia.

Opłata za przedszkole naliczana jest z góry za dany miesiąc. Odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu rozliczane są w następnym miesiącu. Termin płatności: do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Informacja o wysokości opłat wysyłana jest drogą mailową na podane przez Państwa adresy ok. 10-tego dnia każdego miesiąca. Za przedszkole płacimy dokładnie tyle ile jest wyliczone: nie mniej, nie więcej, nie zaokrąglamy groszy!!!

Opłata za żywienie wynosi 7 zł./dzień