Płatność za przedszkole

Za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie i wychowanie  i opiekę przez 5 godzin dziennie. Opłata Rodzica za rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) wynosi 1 zł. Ulgi w opłatach, o których mowa w w/w Uchwale są możliwe tylko na wniosek Rodzica, który jest zobowiązany przedstawić dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Opłatę za przedszkole Rodzice dokonują tylko przelewem bankowym na dwa indywidualne różna konta. W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko + grupę !!!

Opłata za przedszkole naliczana jest z dołu za dany miesiąc, tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu. Termin płatności: do 10-tego dnia następnego miesiąca.  (tj. za styczeń do 10-go lutego, za luty do 10-go marca, za marzec do 10-go kwietnia,…, za czerwiec do 10-go lipca, …, za wrzesień do 10-go października,…, za grudzień do 10-stycznia,…)

Informacja o wysokości opłat wysyłana jest na portal iPrzedszkole, do którego rodzice otrzymują login i hasło.

iPrzedszkole – logowanie

Za przedszkole płacimy dokładnie tyle ile jest wyliczone: nie mniej, nie więcej, nie zaokrąglamy groszy!!!

Opłata za żywienie wynosi 7 zł./dzień